Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi

KONCEPCJA PRACY CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 3 W ŁODZI


KONCEPCJA PRACY CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 3 W ŁODZI
WPROWADZENIE

Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 jest samorządową placówką oświatowo-wychowawczą w rozumieniu art. 2 pkt. 3 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. i § 21 pkt.1, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 września 1993 r. oraz art. 2.1. Ustawy o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych z dn. 11 grudnia 1995 r. i Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 grudnia 1995 r.
Organem prowadzącym jest Miasto Łódź. Organem nadzorującym jest Łódzki Kurator Oświaty. Siedzibą placówki jest budynek przy ul. Olimpijskiej 9.
Statut placówki określa działania, którymi są: rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności artystycznych oraz kształtowanie właściwych postaw osobowościowych, stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości i szansę odkrywania oraz rozwijania swoich zainteresowań. Dobór i bogactwo propozycji edukacyjnych CZP 3 stanowi atrakcyjną ofertę, oraz uzupełnia i wspiera działania szkół, poprzez współpracę z nimi w realizacji różnorodnych form edukacyjnych.
Oferta CZP 3 dostosowana jest do części potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego. W placówce realizowane są zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne , sportowe, komputerowe, zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, logopedia, terapia pedagogiczna i inne. Zajęcia dydaktyczne w placówce wychowania pozaszkolnego jako nieobowiązkowe powinny być tak przygotowane i realizowane, aby zatrzymać każdego uczestnika zajęć możliwie jak najdłużej. Wtedy podejmą oni systematyczny wysiłek, który nagrodzony zostanie zadowoleniem, radością i satysfakcją z osiągniętych rezultatów.

WIZJA i MISJA CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 3

CZP 3 poprzez stworzenie w placówce optymalnych warunków dąży do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego wychowanka. W naszej działalności uwzględnić należy różne formy edukacji artystycznej, sportowej, aktywności intelektualnej, czyli wychowania przez sztukę, aktywność fizyczną i intelektualną oraz zabawę. Podstawą działalności CZP 3 jest wizja placówki przyjazna dzieciom i młodzieży, otwarta na ich potrzeby oraz dająca możliwości realizacji swoich indywidualnych pasji oraz rozwoju zainteresowań.
Wizja to opis stanu i zasad funkcjonowania placówki po rozpoczęciu realizacji misji, czyli określenie jak będzie wyglądała i funkcjonowała nasza placówka w przyszłości w jakim miejscu my będziemy i kim będą uczestnicy naszych programów. Wizja w sferze dydaktyki:

• rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębienie wiedzy,
• rozwijanie i promowanie wychowanków szczególnie uzdolnionych,
• realizacja różnorodnych programów rozbudzających zainteresowania uczniów,
• indywidualizacja programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem ich postępów, uzyskanych efektów,
• przygotowanie wychowanka do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym CZP 3 i środowiska lokalnego,
• stosowanie różnego rodzaje aktywności artystycznej,
• kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur; poczucia związku z tradycją narodową (postawa szacunku i tolerancji wobec jej różnorodności),
• w procesie dydaktycznym uwzględniać możliwości i predyspozycje uczniów,
• kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację różnorodnych form wypoczynku i aktywności ruchowej. Wizja w sferze wychowania: • diagnoza i analiza potrzeb i możliwości wychowanków,
• podejmowanie oraz analizowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń,
• wzmacnianie właściwych postaw i zachowań,
• rozbudzenie w wychowankach postaw związanych z polska tradycją i przynależnością regionalną, • poszanowanie wartości demokratycznych i praw człowieka
• realizacja poprzez działania wychowawcze wizji wychowanka otwartego na percepcję kultury, • pomoc psychologiczno – pedagogiczna wychowankom placówki,
• kształtowanie postaw człowieka tolerancyjnego. Nasz wychowanek, to młody człowiek, który:
• posiada postawę szacunku do swoich korzeni kulturalnych regionu i kraju oraz swojego pochodzenia,
• pracuje nad własnym rozwojem, rozwija swoje pasje i zainteresowania w dziedzinie kultury,
• umie wypełnić swój wolny czas zajęciami sprzyjającymi rozwojowi duchowemu i zachowaniu zdrowia,
• umie rozróżnić i oprzeć się złym wzorcom,
• ma własne zdanie i potrafi je bronić,
• potrafi sumiennie i rzetelnie pracować dla dobra ogółu,
• jest odpowiedzialny za powierzone mu zadania do wykonania,
• demokracja nie jest dla niego czymś obcym i nieznanym,
• wyróżnia się nienaganną kulturą osobistą,
• jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi. Taką postawę kształtujemy poprzez równoczesne i wspólne działanie nauczycieli, wychowanków oraz ich rodziców. Wizja w sferze opieki nad wychowankami:
• dbać o bezpieczeństwo w placówce oraz podczas różnorodnych imprez organizowanych dla uczestników zajęć,
• pomagać uczniom w realizacji własnych pomysłów i działań inicjowanych przez nich.

Nauczyciel CZP3:

• stale doskonali swój warsztat, szkoli się - jest kompetentny,
• otwarty na współpracę i udzielanie wsparcia,
• zmotywowany do pracy i umiejący motywować innych,
• otwarty na drugiego człowieka, środowisko i zmiany konieczne do wprowadzenia,
• realizuje lub uczestniczy w autorskich projektach,
• posiada wiedzę, umiejętności i postawę pozwalające realizować założenia programu wychowawczego i dydaktycznego placówki,
• umie prezentować własne poglądy i słuchać innych,
• jest twórczy,
• konsekwentny w działaniach realizujących zadania placówki,

Misją placówki jest podejmowanie takich działań, które pomogą uczestnikom realizowanych przez nas programów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz nabyciu postaw i zachowań koniecznych aby aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznego społeczeństwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej. W naszej działalności uwzględniamy przede wszystkim różne formy edukacji artystycznej i wychowania przez sztukę, a w szczególności:

• stwarzamy korzystne warunki dla przebiegu każdego etapu w rozwoju dziecka,
• organizujemy zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, oraz ponadgimnazjalnych,
• zabawa sztuką jest pełnowartościowym elementem rozwoju ucznia,
• na zajęciach dla stałych uczestników kształtujemy wrażliwość estetyczną oraz wrażliwość na drugiego człowieka,
• stwarzamy możliwości udziału w konkursach, wystawach, przeglądach, festiwalach, turniejach i innych formach prezentacji,
• organizujemy konkursy, koncerty, wystawy, wernisaże, imprezy środowiskowe itp.,
• prowadzimy wymianę i współpracę międzynarodową,
• pozyskujemy środki finansowe na realizację naszych planów artystycznych,
• pomagamy zdobywać i rozwijać umiejętności w wybranych przez uczestnika dziedzinach sztuki i nauki,
• wychowujemy człowieka kreatywnego, asertywnego, komunikatywnego, umiejącego nawiązywać różnorodne kontakty, współdziałającego w grupie, umiejącego radzenia sobie w trudnych sytuacjach i odpowiedzialności,
• w działaniach wychowawczych zmierzamy do eliminacji zagrożeń patologiami (alkoholizm, narkomania), realizujemy zadania i projekty profilaktyczne
• wdrażamy zasady demokracji,
• działamy na rzecz rozwoju wolontariatu i lokalnej aktywności obywatelskiej W realizacji naszych wizji i naszych projektów mamy wielu partnerów i jesteśmy interesującym uczestnikiem i adresatem projektów zewnętrznych.

Nasi partnerzy:

• Stowarzyszenie GRADIAM
• UKS CENTRUM • Rada Rodziców przy CZP 3
• Urząd Miasta Łodzi
• Łódzki Kurator Oświaty
• Rada Osiedla Łódź Karolew - Retkinia
• Placówki wychowania pozaszkolnego w Łodzi oraz w całym kraju
• Szkoły podstawowe, gimnazja, średnie, muzyczne i inne
• Łódzkie media
• i wiele innych instytucji i organizacji.


OBSZARY ROZWOJU CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 3
 

PLAN ROZWOJU JAKOŚCIOWEGO 
Jakość edukacji.

• stworzenie silnego ośrodka zajęć pozaszkolnych dla środowiska lokalnego,
• poszerzenie działalności form i metod pracy przez pozyskiwanie funduszy z projektów unijnych i innych,
• promowanie placówki w środowisku lokalnym, w kraju i za granicą,
• zróżnicowana oferta programowa umożliwiająca wszechstronny rozwój wychowanków,
• osiąganie przez wychowanków znaczących wyników w konkursach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych,
• stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
• kompetentna i stabilna kadra,
• wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do realizacji zadań w placówce,
• aktywna współpraca ze wszystkimi partnerami placówki. Jakość kształcenia:
• diagnoza osiągnięć artystycznych i edukacyjnych,
• stworzenie możliwości udziału uczniów w różnorodnych festiwalach, konkursach, przeglądach itp.,
• poszanowanie własnych tradycji, realizacja programu dziedzictwa narodowego,
• tworzenie klimatu do realizacji innowacji pedagogicznych,
• promocja aktywnego spędzania czasu wolnego,
• integracja uczestników zajęć ze środowiskiem placówki i miasta,
• realizacja przyjętego programu wychowawczego placówki,
• kształtowanie ucznia rozumiejącego zachodzące procesy we współczesnym świecie,
• stworzenie atmosfery bezpieczeństwa na zajęciach dydaktycznych i innych formach zajęć, • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
• kształtowanie w wychowankach poczucia odpowiedzialności za własną edukację i rozwój osobisty, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności,
• pozyskiwanie i praca nad uczniem zdolnym,
• rozwój osobowości uczniów.

Zadania do realizacji:

• opracowanie planu nadzoru pedagogicznego CZP3,
• opracowanie i przyjęcie programu wychowawczego placówki,
• zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną wszystkich planów dotyczących funkcjonowania placówki, • prowadzenie strony internetowej i profilu facebook, stała ich modernizacja i aktualizacja, • organizacja imprez o różnym zasięgu przez wszystkie pracownie,
• systematyczne doskonalenie nauczycieli,
• udział stałych uczestników zajęć w festiwalach, konkursach, przeglądach itp. o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
• promocja osiągnięć uczestników zajęć w środowisku lokalnym i ogólnopolskim,
• przygotowanie wychowanków do życia i pracy w społeczeństwie demokratycznym, rozwijanie jego indywidualnych cech osobowości oraz twórczych zdolności w celu kształtowania doskonalszych stosunków społecznych.

Mocne strony placówki to:

• sprawnie funkcjonujący i dobrze zorganizowany proces kształcenia,
• doskonała opinia w środowisku,
• wykwalifikowana kadra nauczycielska, ciągle doskonaląca się,
• program wychowawczy zgodny z oczekiwaniami środowiska,
• placówka dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
• bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami wychowanków,
• dobry kontakt ze środowiskiem lokalnym,
• duża oferta zajęć biorąc pod uwagę bazę lokalową oraz możliwości finansowe,
• bardzo liczne osiągnięcia artystyczne zespołów działających w placówce,
• bardzo dobra atmosfera w pracy,
• systematyczne reagowanie na potrzeby rodziców i ich dzieci,
• wspieranie rodziców w procesie wychowania ich dzieci.

PLAN ROZWOJU BAZY I INFRASTRUKTURY

Zadania do realizacji:

• naprawy i remonty wykonywane na bieżąco,
• pozyskiwanie środków na realizację bieżących napraw,
• stała i kompleksowa poprawa stanu technicznego pracowni i pomieszczeń placówki,
• zakupy nowych pomocy dydaktycznych i sprzętów niezbędnych do właściwego funkcjonowania pracowni,
• w miarę możliwości pozyskiwanie kolejnych pomieszczeń i obiektów w celu poszerzenia oferty programowej,
• wybudowanie na terenie placówki stałej sceny do występów artystycznych.

PLAN ROZWOJU PROGRAMOWEGO
 

Zadania do realizacji:

• realizacja zajęć w formie półkolonii podczas ferii zimowych oraz letnich
• upowszechnianie zajęć artystycznych i zdrowotnych w środowisku lokalnym,
• organizacja szeregu okazjonalnych imprez dla stałych uczestników zajęć,
• rozszerzanie oferty imprez organizowanych przez placówkę dla mieszkańców miasta,
• rozwój organizacyjny i artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Tańca,
• włączanie partnerów, sponsorów do organizowanych przez placówkę różnorodnych działań artystycznych i edukacyjnych,
• udział stałych uczestników zajęć w imprezach organizowanych przez inne placówki i instytucje.

POLITYKA KADROWA

• o przyjęciu pracownika do placówki decydować będzie:

1. kwalifikacje zawodowe,
2. predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
3. wykształcenie,
4. ukończone studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne z danej dziedzin,
5. osiągnięcia zawodowe,
6. umiejętność dostosowania się do specyfiki pracy w placówce,

• za osiągnięcia w pracy zawodowej stosować różnorodne wyróżnienia i nagrody,
• w celu zwiększenia efektywności pracy nauczycieli wykorzystywać:

1. awanse i doskonalenie zawodowe,
2. dostęp do informacji o możliwościach z zakresu dokształcania,
3. zaangażowanie pracowników w ważnych przedsięwzięciach placówki (festiwale, konkursy, przeglądy itp.),
4. postępy w pracy wszystkich pracowników.

• organizowanie samokształceniowych posiedzeń Rad Pedagogicznych,
• stosowanie nadzoru pedagogicznego wg opracowanego i przyjętego przez Radę Pedagogiczną placówki „Planu Nadzoru Pedagogicznego”
• umożliwiać kadrze pedagogicznej osiąganie osobistych ambicji zawodowych,


NADZÓR PEDAGOGICZNY
Cele nadzoru pedagogicznego:

• zapewnienie ciągłego rozwoju placówki,
• doskonalenie jakości pracy,
• zaspokojenie potrzeb uczestników zajęć, rodziców i nauczycieli,
• ukształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku,
• upowszechnienie osiągnięć wychowanków i nauczycieli,
• zapewnienie sprawności organizacyjnej,
• zapewnienie efektywnego zarządzania, zgodnego z oczekiwaniami uczestników zajęć, rodziców i nauczycieli,
• poznanie potrzeb, koniecznych do zapewnienia właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki,
• zapewnienie wszystkim uczestnikom zajęć funkcjonowania w zdrowych, bezpiecznych i higienicznych warunkach,
• zapewnienie każdemu uczestnikowi zajęć możliwości ciągłego postępu,
• zapewnienie rozwoju osiągnięć wychowanków,
• ukierunkowanie pracy na rozwój uczestnika zajęć,
• zaspokojenie potrzeb i rozwoju osobowego wszystkim uczestnikom zajęć,
• znajomość i przestrzeganie programu wychowawczego z uwzględnieniem działań profilaktycznych przez uczniów i rodziców,
• zaspokajanie potrzeb wychowawczych wychowanków,
• zapewnienie moralnego, społecznego, emocjonalnego i duchowego rozwoju wychowanka,
• zdiagnozowanie potrzeb placówki i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w celu właściwego ukierunkowania wspólnych działań w tym zakresie. Założenia i zadania nadzoru pedagogicznego:
• realizacja opracowanych przez poszczególne pracownie planów i programów nauczania,
• prowadzenie dokumentacji pedagogicznej w placówce,
• wykorzystywanie środków dydaktycznych w procesie nauczania,
• bezpieczeństwo dzieci w placówce, na zajęciach oraz poza placówką,
• formy i metody pracy wychowawczo- opiekuńczej,
• realizacja programu wychowawczego placówki,
• poprawa warunków pracy placówki,
• wspomaganie nauczycieli w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy,
• wspomaganie nauczycieli w realizacji planów rozwoju zawodowego,
• obserwacja jakości pracy placówki w/g ustalonych kryteriów,
• diagnozowanie wybranych obszarów działalności placówki,
• badanie osiągnięć artystycznych wychowanków.

EWALUACJA

Ewaluacja w zaproponowanej koncepcji odbywać się będzie na podstawie analizy wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego, opinii wychowanków, rodziców i nauczycieli. Obejmie planowanie, przebieg i efekty kształcenia. W procesie tym uczestniczyć będą nauczyciele, uczniowie, rodzice i środowisko lokalne. W wyniku ewaluacji procesu kształcenia można będzie wprowadzić następujące zmiany:

• udoskonalić i zmodyfikować wewnątrzpracowniany system kształcenia,
• weryfikować programy nauczania,
• wprowadzić nowe dydaktyczne programy innowacyjne,
• dokonać wyboru programu nauczania kierując się zdolnościami artystycznymi uczniów,
• stworzyć warunki do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli w różnorodnych formach dokształcania.

Ewaluacja wewnętrzna:

• mierzenie jakości pracy – rozmowy i informacje od uczniów, rodziców, środowiska lokalnego i nauczycieli, hospitacje, bieżące przeglądy, wnioski z nadzoru i dokonywanych analiz, ewaluacja projektów i innych,
• gromadzenie informacji na temat efektywnego wykorzystania czasu spędzonego przez wychowanków w placówce, z uwzględnieniem ich potrzeb, osiągnięć wychowanków i losów absolwentów.

Ewaluacja zewnętrzna:

• ewaluacja zewnętrzna organu nadzorującego - wyniki kontroli organów kontrolnych (finansowych, sanitarnych, p. pożarowych itp.), • ocena lokalnych mediów (dokumentacja prasowa, dokumentacja realizacji TV i radiowych),
• ocena partnerów i adresatów działalności (pisma, listy, propozycje, podziękowania),

DOKUMENTY WSPIERAJĄCE KONCEPCJĘ

• Statut Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3
• Plan Pracy Pracowni i Placówki
• Program Wychowawczy
• Plan nadzoru pedagogicznego
• Sprawozdanie z realizacji Planu nadzoru pedagogicznego
• Plan Doskonalenia Nauczycieli
• Plan finansowy placówki • Kalendarz imprez wewnętrznych i zewnętrznych CZP 3 (okazjonalne i cykliczne formy zajęć, konkursy i przeglądy, festiwale, półkolonie zimowe i letnie, wycieczki edukacyjno-kulturalne, lekcje dydaktyczne, imprezy rocznicowe placówki i zespołów tanecznych)
• Plan pracy Rady Pedagogicznej
• Koncepcja rozwoju placówki
• Sprawozdania z rocznej pracy pracowni i placówki
• Dzienniki zajęć


Data wytworzenia: 2021-02-23 11:24 Autor: Redaktor BIP Data publikacji: 2021-02-23 11:24 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor BIP Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-08 Osoba modyfikująca: Tomasz Maryniak
Podmiot udostępniający informacje: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi Data stworzenia : 2021-02-23 11:03 Autor : Tomasz Maryniak Data publikacji : 2021-02-23 11:03 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2021-06-11 13:43 Osoba modyfikująca : Tomasz Maryniak