Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ CZP 3 w ŁODZI

Rozdział l

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi.

§2

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Placówki.

2. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształœnia, wychowania i opieki.

 

Rozdział ll

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej

 

§3

Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Placówki.

§4

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1. zatwierdzanie planów pracy Placówki,

2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Placówce,

3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

4. ustalanie zasad naboru do poszczególnych sekcji

5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczestników zajęć placówki,

6. zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną.

7. zatwierdzanie protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej.

§5

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1. organizację pracy Placówki,

2. projekt planu finansowego Placówki,

3. wnioski dyrektora Placówki o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4. kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w Placówce

5. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Placówki

6. decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora

7. organizację tygodnia pracy

8. program nauczania opracowany i włączony do zestawu programów

9. pracę dyrektora Placówki w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§6

Rada pedagogiczna zapoznaje się z:

1. programem wizytacji przedstawionym przez osobę prowadzącą wizytację

2. wynikami wizytacji oraz propozycją wniosków i zaleceń powizytacyjnych

3. planem nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny

4. informacją o realizacji planu nadzoru

§ 7

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Placówki albo jego zmian.

§8

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Placówce. W tym celu Rada Pedagogiczna wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Placówki.

§9

Ponadto Rada Pedagogiczna:

1. Rozpatruje skierowane do niej wnioski, dotyczące w szczególności organizacji

2. Rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw Placówki,

3. Ustala w drodze uchwały zestaw programów nauczania,

4. W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany w zestawie programów nauczania,

5. Uchwała w porozumieniu z radą rodziców program wychowawczy i program profilaktyki,

6. Deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym, rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela.

 

Rozdział III

Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej

 

§10

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Placówki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni placówce.

§11

W zebraniach Rady Pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Placówką oraz przedstawiciel organu prowadzącego Placówkę. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udzial z głosem doradczym zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Osoby, o których mowa w ust. 1-2 uczestniczą w tej części zebrania Rady Pedagogicznej, która dotyczy ich zakresu spraw. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udzialu w głosowaniach.

§12

1. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2) po zakończeniu pierwszego okresu oraz rocznych zajęć szkolnych w celu przedstawienia przez dyrektora Placówki ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

3) w miarę bieżących potrzeb.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz z inicjatywy:

1) przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

2) organu prowadzącego Placówkę,

3) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego.

5. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego przeprowadzenia.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący.

7. W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć prowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej innemu nauczycielowi zatrudnionemu w Placówce.

8. W przypadku długotrwałej choroby dyrektora Placówki, funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej pełni zastępca lub członek Rady Pedagogicznej wskazany przez organ prowadzący.

9. W przypadku nagłej choroby dyrektora Placówki, gdy nie ma możliwości przełożenia zebrania Rady Pedagogicznej, prowadzenie zebrania można powierzyć wybranemu członkowi Rady Pedagogicznej. Wyboru dokonuje się w drodze głosowania.

10. Propozycję kandydatury na przewodniczącego zebrania może zgłosić każdy z członków Rady Pedagogicznej. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu.

11. Pod nieobecność dyrektora Placówki z powodu nagłej choroby, Rada Pedagogiczna nie podejmuje innych uchwał, niż te, które zostały ujęte w propozycji porządku obrad, z wyjątkiem uchwały dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska, gdy dyrektor szkoły wyraźnie uniemożliwia Radzie Pedagogicznej podjecie uchwały w tej sprawie.

12. Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania powiadamia wszystkich członków Rady Pedagogicznej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

13. Nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej może być zorganizowane w dniu powiadomienia.

 

Rozdział IV

Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej

 

§13

1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności:

1) opracowuje roczny plan pracy Rady Pedagogicznej,

2) przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej,

3) podpisuje uchwały Rady Pedagogicznej,

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

5) monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał przez Radę Pedagogiczną,

6) informuje Radę Pedagogiczną o stopniu realizacji podjętych uchwał,

7) podpisuje protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej,

8) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa (jako dyrektor Placówki)

2. Przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej przez przewodniczącego polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Pedagogicznej o terminie zebrania - z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania.

§14

Prawa i obowiązki członka Rady Pedagogicznej:

1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do:

1) czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej,

2) składania wniosków i projektów uchwał,

3) udziału w pracach w stałych lub doraźnych zespołach powołanych przez Radę Pedagogiczną.

2. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

1) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach lub zespołach, do których został powołany,

2) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Placówki,

3) współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery życzliwości i koleżeństwa,

4) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej,

5) składania sprawozdań z wykonania powierzonych zdań.

3. W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora Placówki.

4. Nieobecny członek Rady Pedagogicznej na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia znajomości postanowień własnoręcznym podpisem.

§15

1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna.

2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Pedagogicznej.

 

Rozdział V

Tryb podejmowania uchwał

 

§16

1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Wnioski Rady Pedagogicznej przyjmowane są w drodze uchwał.

3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

§17

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.

§18

1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej.

2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.

3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§19

1. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek członka Rady Pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym.

2. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.

§20

1. Rada Pedagogiczna przy wyborze swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły przeprowadza głosowanie tajne.

2. Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie.

3. Przedstawicielami Rady Pedagogicznej zostają ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

4. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów na miejscu uprawniającym do udziału w Komisji Konkursowej, zarządza się powtórne głosowanie, pomiędzy tymi kandydatami.

5. Podczas głosowania opiniującego pracę dyrektora Placówki zainteresowana osoba - dyrektor Placówki przekazuje prowadzenie zebrania innemu członkowi Rady - i na czas proœdury związanej z wystawieniem opinii o swojej pracy opuszcza salę obrad Rady Pedagogicznej.

6. Opinię Rady Pedagogicznej o pracy dyrektora Placówki ujmuje się w formie pisemnej i zatwierdza uchwałą. Następnie dokument ten przekazuje się organowi prowadzącemu lub nadzorującemu (w zależności od potrzeb zasięgania tej opinii), a fakt sporządzenia odnotowuje w protokolarzu Rady Pedagogicznej.

§21

O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

Rozdział VI

Dokumentowanie zebrań

 

§ 22

Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 23

1. Członkowie Rady Pedagogicznej dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.

2. Protokolanta zebrania wybiera Rada Pedagogiczna spośród swoich członków.

3. Rada Pedagogiczna może wybrać protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego.

4. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać:

1) datę zebrania,

2) numery podjętych uchwał,

3) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

4) zatwierdzony porządek zebrania,

5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

6) przebieg zebrania,

7) treść zgłoszonych wniosków,

8) podjęte uchwały i wnioski,

9) podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§24

1. Uchwały Rady Pedagogicznej numeruje się cyframi arabskimi.

2. Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.

3. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

§25

1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej przyjmuje się uchwałą na następnym zebraniu.

2. Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

4. Ewentualne zastrzeżenia do protokołu z poprzedniego zebrania mogą dotyczyć wyłącznie własnych wypowiedzi osoby zgłaszającej takie zastrzeżenia

§26

1. Protokoły z zebrań zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną stanowią dokumentację pracy Rady Pedagogicznej.

2. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji i zespołów odpowiedzialny jest dyrektor Placówki.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§27

1. Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go w drodze uchwały.

2. Nowelizację regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem w drodze uchwały.

3. Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.

4. Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna,

przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst jednolity.

§ 28

Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-02-25 18:37 Autor: Tomasz Maryniak Data publikacji: 2021-02-25 18:37 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Maryniak Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-09 Osoba modyfikująca: Tomasz Maryniak
Podmiot udostępniający informacje: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi Data stworzenia : 2021-02-25 18:45 Autor : Tomasz Maryniak Data publikacji : 2021-02-25 18:45 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Maryniak Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-17 11:06 Osoba modyfikująca : Tomasz Maryniak