Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi

STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 3 W ŁODZI

Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr LXXV/1448/06 z dn. 27.09.2006 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ l. Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3, zwane dalej Placówką, ma swą siedzibę W Łodzi przy ul. Olimpijskiej 9

§ 2. Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego działającą na rzecz dzieci i młodzieży Miasta Łodzi na prawach Młodzieżowego Domu Kultury. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz innymi placówkami kulturalno - oświatowymi i stowarzyszeniami na terenie miasta, kraju i za granicą

§ 3. Placówka prowadzi działalność na terenie administrowanej przez nią nieruchomości przy ul. Olimpijskiej 9, ponadto w innych obiektach, jeśli posiadają one odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć na podstawie odrębnie zawartych umów

§ 4. Na pieczęciach i stemplach używana jest pełna nazwa Placówki, W innych formach może być używany skrót: CZP Nr 3 W Łodzi; nazwa Placówki może być poprzedzona dopiskiem: „Miasto Łódź”

§ 5. Organem prowadzącym Placówkę jest Miasto Łódź

§ 6. Placówka jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy

 

Rozdział II

Cele i zadania

 

§ 7. Celem działalności Placówki jest W szczególności:

1) kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży

2) tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu

3) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży W zakresie wiedzy i umiejętności wykraczających poza programy szkolne

4) wyrównywanie szans rozwoju oraz integracja dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych wychowawczo oraz osób niepełnosprawnych

§ 8. Placówka realizuje swoje cele poprzez programową działalność pedagogiczna, wypełniając w szczególności następujące zadania:

1) prowadzenie stałych form zajęć W poszczególnych pracowniach

2) organizowanie imprez artystycznych i sportowych

3) organizowanie wystaw, pokazów, prelekcji i prezentacji dorobku Placówki

4) organizowanie i uczestniczenie w konkursach, przeglądach, olimpiadach lokalnych, wojewódzkich i krajowych

5) organizowanie kolonii, półkolonii, wycieczek i rajdów

6) organizowanie zajęć wychowania komunikacyjnego

7) prowadzenie zajęć integracyjnych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

8) organizowanie kursów i szkoleń

9) organizowanie zajęć usprawniających techniki uczenia i komunikowania się

10) realizację innych projektów na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami lub organizacjami pozarządowymi

§ 9. 1. Placówka może realizować swoje cele we współpracy z:

1) rodzinami wychowanków

2) szkołami

3) innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi

4) środowiskiem lokalnym

2. Formy współpracy z podmiotami wymienionymi w § 9 ust. 1. to:

1) informacja o ofercie edukacyjnej i wychowawczej, wymiana doświadczeń z zakresu prowadzonej działalności

2) spotkania integracyjne

3) realizacja wspólnych projektów

4) bezpośrednie zaangażowanie wymienionych partnerów społecznych w kształtowanie oferty placówki

Rozdział III

Organy

§ 10. Organami Placówki są:

1) Dyrektor Placówki, zwany dalej Dyrektorem

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

§ 11. 1. Stanowisko Dyrektora powierza ze stanowiska odwołuje Prezydent Miasta Łodzi

2. Dyrektor sprawuje nadzór i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej i administracyjno ~ gospodarczej

3. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Placówki i zapewnia właściwą organizację pracy zgodną z potrzebami uczestników zajęć oraz lokalnego środowiska

4. Dyrektor Placówki w szczególności:

1) reprezentuje Placówkę na zewnątrz

2) jest uprawniony do czynności zwykłego zarządu mieniem będącym w posiadaniu Placówki

3) dysponuje środkami określonymi W planie finansowym Placówki i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie

4) ustala arkusz organizacyjny pracy Placówki na podstawie oferty programowej

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji

6) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówce

7) powierza stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego

8) ustala terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej, które przygotowuje i prowadzi

9) przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

5. Dyrektor wstrzymuje uchwały stanowiące Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty

6. Dyrektor zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami

7. Dyrektor określa szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień wicedyrektora, kierowników oraz pozostałych pracowników

8. Dyrektor jest uprawniony do przyznawania nagród dla nauczycieli i innych pracowników

9. Dyrektor występuje z wnioskami o odznaczenia i nagrody dla nauczycieli i innych pracowników, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych

10. Dyrektor wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom

§ 12. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Placówki w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Placówce.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Placówki

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej w należy:

l) zatwierdzanie planu dydaktyczno - wychowawczego Placówki w zakresie form stałych

2) ustalanie oferty programowej Placówki

3) ustalanie zasad naboru uczestników zajęć Placówki

4) podejmowanie uchwał W sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Placówce

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Placówki

6) podejmowanie uchwał W sprawach skreślenia z listy uczestników zajęć Placówki

7) występowanie z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Statucie Placówki

8) wnioskowanie o odwołanie Dyrektora i członków kierownictwa Placówki

6. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:

1) opiniowanie organizacji pracy Placówki

2) opiniowanie projektu planu finansowego Placówki

3) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

4) opiniowanie programu wychowawczego Placówki

5) opiniowanie programu profilaktyki

6) opiniowanie kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w Placówce

7) opiniowanie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Placówki

8) opiniowanie decyzji Dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora

9) opiniowanie zestawu programów nauczania na dany rok szkolny

7. Rada Pedagogiczna zapoznaje się z programem wizytacji, propozycją wniosków powizytacyjnych, informacją o realizacji planu nadzoru pedagogicznego

8. Rada Pedagogiczna działa według odrębnego regulaminu

§ 13. 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczestników zajęć W Placówce

2. Rada Rodziców ma prawo do reprezentowania interesów indywidualnych i zbiorowych, wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw Placówki

3. W celu wspierania statutowej działalności Placówki Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub z innych źródeł

4. Rada Rodziców wybierana jest przez ogół rodziców

5. W skład Rady Rodziców wchodzi nie mniej niż 6 osób

6. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczestników

7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Placówki

8. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor nie później niż do 15 pażdziernika danego roku szkolnego

 

Rozdział IV

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 

§ 14. 1. Każdy organ Placówki działa samodzielnie i podejmuje decyzje W granicach posiadanych kompetencji, zgodnie z prawem oświatowym i ze statutem.

2. Współpraca organów odbywa się we wszystkich obszarach funkcjonowania placówki.

3. Relacje między wszystkimi członkami społeczności Placówki są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

4. Współpraca odbywa się poprzez:

1) wzajemne informowanie

2) konsultacje

3) współdecydowanie

4) decydowanie

§ 15. Celem i efektem współpracy organów placówki powinny być w szczególności:

1) stwarzanie przestrzeni do dialogu i współpracy dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego

2) dążenie do wzrostu identyfikacji wychowanków i rodziców z Placówką

3) pogłębianie poczucia współodpowiedzialności za Placówkę

4) wspólne rozwiązywanie problemów oraz świętowanie sukcesów

5) eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań

6) wspólne opracowywanie i realizowanie koncepcji pracy placówki

§ 16. Żaden z organów placówki nie powinien inicjować sytuacji spornych

§ 17. Dyrektor Placówki ma prawo wydawać zalecenia wszystkim organom placówki, jeżeli ich działalność narusza interesy placówki i nie służy jej rozwojowi i dobremu imieniu

§ 18. W celu zapobiegania sporom w placówce może być opracowana polityka informacyjna zawierająca zasady wzajemnego informowania się organów i szczegółowe zasady współpracy.

§ 19. Każdy organ powinien dążyć do jak najszybszego, polubownego rozstrzygania spornych spraw wewnątrz placówki, kierując się zasadą obiektywizmu i z zachowaniem następujących zasad:

1) kluczowe problemy placówki są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych organów

2) każdy organ rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy swoimi członkami

3) sprawy sporne pomiędzy nauczycielami a rodzicami lub wychowankami rozstrzyga Dyrektor Placówki, który może w tym zakresie współpracować odpowiednio z Przewodniczącym Rady Rodziców

4) w przypadku braku porozumienia organów na poziomie Placówki kompetencje do rozpatrzenia wszelkich sporów ma organ prowadzący Placówkę, sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu przekazuje Dyrektor Placówki

§ 20. Dyrektor Placówki przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych:

1) na piśmie za pośrednictwem sekretariatu szkoły

2) ustnie do protokołu w wyznaczonym na dany okres terminie

§ 21. Rada Rodziców może złożyć' skargę na działania Dyrektora Placówki do organu prowadzącego

 

Rozdział V

Organizacja

 

§ 22. Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego ze szczególnym nasileniem zajęć:

1) w godzinach popołudniowych

2) w czasie ferii, wakacji, dni wolnych od nauki w szkole

§ 23. 1. Szczegółowa organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Placówki, opracowany przez Dyrektora

2. Arkusz organizacyjny Placówki na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący

3. Dyrektor biorąc pod uwagę układ kalendarza i frekwencję, może ogłosić dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w wymiarze do 5 dni W danym roku szkolnym. Dyrektor informuje o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych do 30 września.

§ 24. l. Podstawową jednostką organizacyjną Placówki jest stała forma zajęć (grupa, koło, sekcja, zespół i inne) ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć

2. Stała, formę zajęć tworzy się co najmniej dla 12 uczestników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki pracy danego koła, bazy dydaktycznej placówki lub szczególnych wymogów bhp, Dyrektor Placówki może obniżyć limit uczestników. W przypadku nauki gry na instrumencie oraz nauki śpiewu dopuszcza się zajęcia indywidualne zgodnie z zasadami metodyki nauczania gry na instrumencie i nauki śpiewu.

§ 25. l. W zależności od potrzeb można tworzyć działy merytoryczne

2. Warunkiem utworzenia działu jest istnienie co najmniej 20 form stałych zajęć z danej dziedziny

§ 26. 1. W zależności od potrzeb tworzy się pracownie

2. Pracownie tworzy się przy co najmniej 5 formach stałych zajęć

§ 27. Zajęcia stałe odbywają się od poniedziałku do soboty

§ 28. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację pedagogiczną, finansową i kancelaryjną, zgodnie z odrębnymi przepisami

 

Rozdział VI

Pracownicy

 

§ 29. W Placówce zatrudnieni są:

1) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni

2) specjaliści nie będący pracownikami pedagogicznymi

3) pracownicy administracji i obsługi

§ 30. Nauczyciel ma obowiązek realizowania ustawowych oraz statutowych celów i zadań Placówki, rzetelnego wypełniania jej podstawowych funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Odpowiada też za jakość i wyniki swojej pracy

§ 31. Nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami swojego działu lub pracowni

§ 32. Praca nauczyciela w Placówce podlega ocenie wg zasad i trybu określonego przez Ministra Edukacji Narodowej

§ 33. Pracownicy Placówki odpowiadają za staranne wykonanie powierzonych obowiązków, jakość i wyniki swojej pracy, a w szczególności za:

1) powierzony im sprzęt

2) środki dydaktyczne i materiały

3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych

§ 34. Pracownik Placówki może być oddelegowany do realizacji zadań poza obiekty będące w administracji Placówki na teren szkół, placówek, innych instytucji oraz do lokalnych środowisk wychowawczych

§ 35. Działalność Placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy, zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy

§ 36. W placówce, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, tworzy się stanowiska kierownicze:

1) wicedyrektora

2) kierowników działów

3) kierowników pracowni

4) głównego księgowego

5) kierownika gospodarczego

 

Rozdział VII

Uczestnicy zajęć

 

§ 37. 1. Uczestnikami zajęć są:

1) dzieci

2) młodzież

3) dorośli w wybranych pracowniach, za zgodą Dyrektora Placówki

2. Placówka określa szczegółowe zasady udziału uczestników w zajęciach

3. Uczestnicy korzystają z zajęć W wybranych pracowniach i grupach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami

4. W zajęciach Placówki biorą udział uczestnicy stali, okresowi oraz okazjonalni

1) zajęcia z uczestnikami W formach stałych odbywają się systematycznie w okresie całego roku szkolnego, obecność stałego uczestnika na zajęciach podlega kontroli

2) okresowy uczestnik bierze udział W zajęciach przeznaczonych dla zrealizowania określonego zadania w oznaczonym czasie

3) okazjonalny uczestnik korzysta w sposób doraźny z oferty Placówki i zorganizowanych przez nią imprez, konkursów, zawodów lub różnych form instruktażu i poradnictwa

§ 38. Rekrutacja uczestników zajęć jest przeprowadzana w oparciu o zasadę dostępności i dobrowolności.

§ 39. Zapisanie uczestnika na zajęcia odbywa się poprzez:

1) wypełnienie wniosku o przyjęcie na zajęcia do placówki przez rodziców lub opiekunów prawnych, a w przypadku kandydatów pełnoletnich osobiście

2) zapoznanie się z klauzulą informacyjną

3) podpisanie stosownych oświadczeń

§ 40. Skreślenie z listy uczestników następuje na prośbę uczestnika bądź w wyniku jego dłuższej nieobecności

§ 41. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji na Zajęcia W Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 W Łodzi

§ 42. 1. Podstawowa rekrutacja na dany rok szkolny odbywa się do połowy września

2. Rekrutacja uzupełniająca trwa przez cały rok szkolny

3. O przyjęciu do poszczególnych pracowni decydują W odpowiedniej kolejności:

1) wiek kandydata, zgodnie z § 43 Statutu

2) kolejność zgłoszeń kandydatów

3) predyspozycje kandydata

4. W przypadku dużej ilości kandydatów przewiduje się:

1) utworzenie listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń i uzupełnianie grupy w razie rezygnacji z zajęć dotychczasowego uczestnika

2) zorganizowanie wstępnych przesłuchań lub sprawdzianów predyspozycji

§ 43. 1. Na zajęcia dla dzieci W wieku przedszkolnym „Radosne Chwilki” przyjmowane są dzieci od 3 roku życia

2. Na zajęcia plastyczne przyjmowane są dzieci od 4 roku życia

3. Na zajęcia Zespołu Artystycznego „Stonoga” przyjmowane są dzieci od 4 roku życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

4. Na zajęcia tańca współczesnego przyjmowane są dzieci od 10 roku życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

5. Na zajęcia indywidualnej nauki śpiewu przyjmowane są dzieci od 12 roku Życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

6. Na zajęcia zespołu teatralno - recytatorskiego przyjmowane są dzieci od 9 roku życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

7. Na zajęcia nauki gry na instrumentach przyjmowane są dzieci od 9 roku życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

8. Na zajęcia karate przyjmowane są dzieci od 4 roku życia

9. Na zajęcia Fitness przyjmowane są dzieci od 12 roku życia

10. Na ćwiczenia rehabilitacyjne przyjmowane są dzieci od 12 roku życia

11. Na zajęcia tańca hip - hop przyjmowane są dzieci od 5 roku Życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

12. Na zajęcia rytmiki po angielsku przyjmowane są dzieci od 3 roku życia

13. Na zajęcia doskonalenia języka angielskiego i terapii pedagogicznej nie stosuje się ograniczeń wiekowych

14. Na zajęcia informatyczne przyjmowane są dzieci od 8 roku życia

15. Na zajęcia pracowni filmowej przyjmowane są dzieci od 7 roku życia

16. Na zajęcia świetlicy sportowej przyjmowane są dzieci od 8 roku życia

 

Rozdział VIII

Warunki pobytu

 

§ 44. Uczestnicy zajęć w Placówce znajdują się podczas tych zajęć pod stałą opieką nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników Placówki

§ 45. Placówka posiada własny program profilaktyki

§ 46. Na terenie Placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, e - papierosów, spożywania alkoholu i stosowania środków zmieniających świadomość pod rygorem kary zgodnie z § 55 i § 56 Statutu

§ 47. Uczestnicy zajęć są zapoznawani z regulaminami poszczególnych pracowni oraz zasadami bhp i są zobowiązani do ich przestrzegani

§ 48. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

1) dane osobowe uczestników zajęć są umieszczane w karcie zgłoszeń i dzienniku zajęć

2) siedziba Placówki jest monitorowana

3) w Placówce obowiązują osobne Procedury zapewniające uczestnikom bezpieczeństwo

 

Rozdział IX

Prawa i obowiązki uczestników zajęć

 

§ 49. W Placówce przestrzega się praw dziecka W myśl Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

§ 50. Uczestnik zajęć W Placówce ma prawo do:

l) korzystania z pełnej oferty zajęć stałych, programu wychowawczego, programu profilaktyki, uczestniczenia w imprezach wewnętrznych, imprezach zewnętrznych, wycieczkach, konkursach, występach półkoloniach

2) otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach

3) składania wniosków i propozycji poprawy funkcjonowania Placówki,

4) wnoszenia skarg do dyrektora W sprawach dotyczących funkcjonowania Placówki

5) rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach

6) opieki wychowawczej ze strony wszystkich pracowników, zgodnie z programem wychowawczym Placówki

7) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, zgodnie z programem profilaktyki i Procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo

8) ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, zgodnie z Programem Profilaktyki i Procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo

9) swobody wyrażania myśli i przekonań - jeśli nie narusza tym dobra innych osób

10) rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów w formach organizowanych przez Placówkę

11) korzystania z pomieszczeń Placówki, sprzętu, środków dydaktycznych

§ 51. Uczestnik zajęć w Placówce ma obowiązek:

1) zachowywać się zgodnie z zasadami kultury i normami społecznymi

2) przestrzegać regulaminów obowiązujących w Placówce

3) przestrzegać przepisów bhp

4) przestrzegać zakazów, o których mowa W § 33

§ 52. l. Uczestnik zajęć, rodzic lub prawny opiekun uczestnika zajęć może złożyć skargę pisemną lub ustną do Dyrektora Placówki

2. Dyrektor rozpatruje skargę W terminie do 7 dni

§ 53. W Placówce ma zastosowanie system nagród i kar

§ 54. 1. Uczestnik zajęć może być nagrodzony za:

l) szczególne osiągnięcia w nauce

2) wyjątkowe zaangażowanie i aktywność w realizacji zadań statutowych Placówki

2. Nagrody:

1) pochwała na forum grupy

2) list gratulacyjny

3) nagroda rzeczowa

§ 55. 1. Uczestnik zajęć w Placówce może być ukarany za:

l) zachowanie niezgodnie z zasadami kultury i normami społecznymi

2) nieprzestrzeganie regulaminów i przepisów bhp

3) wandalizm

4) złamanie zakazów, o których mowa w § 46

2. Kary:

l) ustne upomnienie udzielone przez prowadzącego grupę

2) ustne upomnienie udzielone przez Dyrektora Placówki

3) zawieszenie w prawach uczestnika zajęć

4) skreślenie z listy uczestników zajęć

§ 56. 1. Dyrektor powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów niepełnoletniego uczestnika o zastosowaniu wobec niego kary statutowej, której mowa W § 55 ust.2 pkt 3) i 4)

2. W uzasadnionych przypadkach, o których mowa W szczególności W § 46, Dyrektor powiadamia organy ścigania zgodnie z Procedurami, o których mowa W § 48 pkt 3)

 

Rozdział X

Finanse

 

§ 57. Placówka jest jednostką budżetową Miasta Łodzi

§ 58. Podstawowym źródłem finansowania Placówki jest dotacja z budżetu Miasta Łodzi oraz dochody własne

§ 59. Źródłem dochodów własnych mogą być:

1) wynagrodzenia za usługi świadczone przez Placówkę z tytułu odrębnych umów

2) darowizny

3) dotacje celowe

4) dochody z wynajmu pomieszczeń

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 

§ 60. Placówka posiada własne logo:

 

Logo placówki

§ 61. Placówka może realizować inne zadania oświatowo - wychowawcze zlecone przez organ prowadzący


Ocena: 1 głosów Aktualna ocena: 5
Data wytworzenia: 2021-02-23 11:15 Autor: Tomasz Maryniak Data publikacji: 2021-02-23 11:15 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Maryniak Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-29 Osoba modyfikująca: Tomasz Maryniak
Podmiot udostępniający informacje: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi Data stworzenia : 2021-02-23 11:03 Autor : Tomasz Maryniak Data publikacji : 2021-02-23 11:03 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-03 23:13 Osoba modyfikująca : Tomasz Maryniak