Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi

REGULAMIN RADY RODZICÓW CZP3

 
Regulamin Rady Rodziców działającej przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 W Łodzi
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
1. Reprezentacja rodziców uczestników zajęć w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi zwanym dalej Placówka działa w oparciu o art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. nr 67, 1996, poz. 325 z późniejszymi zmianami).
2. Ww. reprezentacja przyjmuje nazwę: Rada Rodziców działająca przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi.
 
Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców
 
1. Celem działania Rady Rodziców jest zapewnienie współpracy rodziców z Placówką w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w Placówce i środowisku.
2. Do zadań Rady Rodziców należy między innymi:
 • gromadzenie funduszy przeznaczonych na wspieranie działalności statutowej Placówki;
 • pomoc finansowa w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej i turystycznej uczestników zajęć;
 • organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz Placówki
 
Rozdział III
Skład i struktura Rady Rodziców
 
Rada Rodziców (RR)
1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczestników zajęć Placówki.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi nie mniej niż 6 osób.
 
Prezydium Rady Rodziców (PRR)
1. Działalnością Rady Rodziców kieruje 4-osobowe prezydium składające się z:
 • przewodniczącego
 • zastępcy przewodniczącego
 • sekretarza
 • członka
 
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców (KRRR)
1. Pracę prezydium Rady kontroluje 2-osobowa Komisja Rewizyjna złożona z:
 • przewodniczącego
 • członka
 
Rozdział IV
Wybory do PRR i KRRR
 
1. Wybory do PRR i KRRR odbywają się na plenarnym zebraniu RR. Do udziału w wyborach uprawniony jest ogół rodziców uczestników zajęć Placówki. Jednego uczestnika zajęć Placówki. może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
3. PRR i KRRR konstytuują się na swoim pierwszym posiedzeniu.
4. Organy Rady - PRR i KRRR - są wybierane na 3 letnią kadencję.
5. Każdy członek RR, PRR i KRRR może zostać odwołany ze swojej funkcji w czasie trwania kadencji, jeżeli gremia wybierające dany organ podejmą uchwałę o jego odwołaniu w trybie określonym w Rozdziale V Regulaminu.
6. Nieuzyskanie absolutorium przez PRR na zebraniu RR rozpoczynającym nowy rok szkolny jest równoznaczne z odwołaniem PRR.
7. Członkowie RR, PRR i KRRR, których dzieci przestały być uczestnikami zajęć Placówki w czasie trwania kadencji, zostają zastąpieni przez rodziców wybranych w wyborach uzupełniających.
8. Członkowie PRR i KRRR wybrani w wyborach uzupełniających pełnią swoje funkcje do czasu zakończenia kadencji PRR i KRRR.
 
Rozdział V 
Tryb podejmowania uchwał przez RR, PRR i KRRR
 
1. Uchwały ww. organów podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
2. Uchwały RR, PRR i KRRR są protokołowane.
 
Rozdział VI
Kompetencje organów RR
 
1. Rada Rodziców (RR):
 • uchwala regulamin działalności RR;
 • wybiera PRR i KRRR, a także powołuje i odwołuje poszczególnych jej członków;
 • na podstawie sprawozdania PRR i KRRR udziela absolutorium PRR;
 • ustala wysokość proponowanej darowizny - "składki" - na fundusz RR;
 • wybiera przedstawicieli RR do zespołów i komisji powoływanych przez dyrektora Placówki;
 • w oparciu o art. 54 pkt 2 ustawy o systemie oświaty występuje do organu prowadzącego Placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Placówki.
2. Prezydium Rady Rodziców (PRR):
 • reprezentuje RR przed dyrektorem Placówki i innymi organami Placówki, a także przed organem nadzorującym;
 • sporządza sprawozdanie z działalności PRR w danym roku szkolnym i przedstawia je na zebraniu RR otwierającym nowy rok szkolny;
 • zarządza funduszami RR.
3. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców (KRRR):
 • kontroluje działalność PRR, w tym zasadność wydatkowania środków z funduszy RR;
 • po zakończeniu roku szkolnego przeprowadza kontrolę działalności PRR i sporządza protokół z tej kontroli, który przedstawia na zebraniu RR otwierającym nowy rok szkolny;
 • w oparciu o wyniki kontroli jw. przedkłada RR projekt uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium PRR.
 
Rozdział VII
Sposób pracy RR, PRR i KRRR
 
1. RR zbiera się co najmniej raz w roku na początku nowego roku szkolnego. Zebrania zwołują, przewodniczący RR lub dyrektor Placówki. Informację o planowanych zebraniach RR przekazuje się zainteresowanym co najmniej 7 dni przed datą planowanego zebrania.
2. Ramowy porządek zebrania plenarnego RR obejmuje:
 • wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania (na zebraniu wyborczym, po zakończeniu kadencji PRR i KRRR);
 • sprawozdanie PRR i KRRR;
 • informację dyrektora Placówki;
 • dyskusję;
 • uchwalenie planu dochodów i wydatków;
 • powołanie komisji skrutacyjnej (na zebraniu wyborczym, po zakończeniu kadencji PRR i KRRR);
 • wybór nowych władz RR;
 • składanie wniosków;
 • podejmowanie uchwał;
 
Rozdział VIII
Fundusze Rady Rodziców
 
1. RR gromadzi fundusze w celu wspierania działalności statutowej Placówki, zgodnie z zadaniami określonymi w Rozdziale II niniejszego Regulaminu.
2. Fundusze RR pochodzą z darowizn rodziców uczestników zajęć Placówki - "składek" - oraz innych: darowizn, spadków, zasądzonych nawiązek itp.
3. Środki finansowe RR przechowywane są w sejfie Placówki i na rachunku bankowym.
4. Decyzje o wydatkowaniu środków RR podejmuje PRR. Osobami uprawnionymi do dysponowania rachunkiem RR są przewodniczący, zastępca przewodniczącego i skarbnik RR.
5. PRR może udzielić dyrektorowi Placówki pełnomocnictwa do załatwiania formalności związanych z prowadzeniem rachunku RR oraz operacji finansowych RR.
6. Dyrektor Placówki przedstawia PRR i KRRR rozliczenie (rachunki i faktury) z poszczególnych transz przekazanych środków.
 
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
 
1. Członkowie wszystkich organów RR pełnia swoje funkcje społecznie.
2. Terminy zebrań RR i PRR i KRRR ogłasza się na tablicy ogłoszeń w Placówce i stronie internetowej Placówki.
3. W ww. sposób, na początku nowego roku szkolnego, ogłaszane jest sprawozdanie z działalności RR przygotowane przez PRR.
4. W kwestiach nie ujętych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
 
Prezydium RR przy CZP 3:
 
Łódź, 20 października 2011 r.

Data wytworzenia: 2021-03-01 20:31 Autor: Tomasz Maryniak Data publikacji: 2021-03-01 20:31 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Maryniak Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Tomasz Maryniak
Podmiot udostępniający informacje: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi Data stworzenia : 2021-02-25 19:25 Autor : Tomasz Maryniak Data publikacji : 2021-02-25 19:25 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Maryniak Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-17 11:08 Osoba modyfikująca : Tomasz Maryniak