Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi

PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi

PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi

(zwanym dalej „Placówką”)

§ 1.

Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych w niniejszej procedurze.

 

§ 2.

1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

2) wglądu do dokumentów urzędowych.

2. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

1) Placówce, w tym o:

a) statusie prawnym lub formie prawnej,

b) organizacji,

c) przedmiocie działalności i kompetencjach,

d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

e) strukturze własnościowej,

f) majątku, którym dysponuje;

2) zasadach funkcjonowania Placówki, w tym o:

a) trybie działania szkoły, w tym w zakresie wykonywania zadań publicznych i działalności w ramach gospodarki budżetowej,

b) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

c) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

d) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

e) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

f) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych;

3) danych publicznych, w tym:

a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

c) informacja o stanie Placówki jako jednostce samorządu terytorialnego.

 

§ 3.

1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Nie udziela się dostępu do:

1) informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;

2) informacji niejawnych;

3) informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki;

4) informacji zawierających dane osobowe, chyba, że po uprzednim zanonimizowaniu;

5) informacji stanowiących tajemnicę skarbową;

6) informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.

 

§ 4.

1. Udostępnianie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Placówki następuje poprzez:

1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji

Publicznej Placówki;

2) udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;

3) udostępnianie na wniosek zainteresowanego (ustny lub pisemny);

4) wywieszenie w miejscu ogólnodostępnym w Placówce.

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Placówki jest udostępniania na wniosek.

 

§ 5.

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone:

1) pisemnie,

2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@czp3.elodz.edu.pl

3) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: /czp3_lodz/SkrytkaESP .

2. Wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez rozpoznania.

3. Placówka prowadzi rejestr wniosków.

4. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje Dyrektor Placówki.

 

§ 6.

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 8 ust. 3.

2. W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia przez niego wniosku pisemnego.

3. Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.

4. Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub w formie określonych w ust. 3, Dyrektor Placówki w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem, z jednoczesnym wskazaniem w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

5. W razie niemożności udostępnienia informacji publicznej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, Dyrektor szkoły informuje pisemnie wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

6. W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub gdy szkoła takich informacji nie posiada, Dyrektor Placówki powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w zwykłej formie korespondencyjnej.

7. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w ust. 4 następują w drodze decyzji.

8. Do decyzji, o których mowa w ust. 7, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w § 3 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

8. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się

przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

§ 7.

Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację publiczną,

z zastrzeżeniem treści § 8.

 

§ 8.

1. W przypadku, gdy udostępnienie informacji, o którą wnosi wnioskodawca wymaga dokonania analiz, zestawień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:

1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu publicznego uzasadniającego udostępnienie żądanych informacji oraz wskazania, w terminie 14 dni, w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne;

2) dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przedstawionej przez wnioskodawcę;

3) w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej

2. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Placówka ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, szkoła może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

3. Placówka w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

§ 9.

Zmiany w Procedurze wprowadza się na tych samych zasadach co jego ustalenie.

 

§ 10.

Procedura obowiązuje od dnia 20 października 2021r.


Data wytworzenia: 2021-10-21 Autor: Tomasz Maryniak Data publikacji: 2021-10-21 15:22 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Maryniak Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-21 Osoba modyfikująca: Tomasz Maryniak
Podmiot udostępniający informacje: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi Data stworzenia : 2021-10-21 15:12 Autor : Tomasz Maryniak Data publikacji : 2021-10-21 15:12 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Maryniak Data ostatniej modyfikacji : 2021-10-21 15:46 Osoba modyfikująca : Tomasz Maryniak