Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi

REGULAMIN REKRUTACJI NA ZAJĘCIA w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi

Placówki wychowania pozaszkolnego realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a także w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo - wychowawczych oraz ramowego statutu publicznej placówki wychowania pozaszkolnego.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia  7 września 1991 roku  o systemie oświaty  (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Nr 256  z późn. zm.)

 • rozporządzenie MEN z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad   działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz   wysokości i zasad odpłatności wnoszonych przez rodziców za pobyt ich dzieci  w tych placówkach   (DZ.U. z 2011 r., nr 109, poz.631);

 • statut CZP3

 

1. WSTĘP

 1. Rodzic kandydata zapisuje go na wybrane zajęcia, składając wymagane przez placówkę dokumenty w sekretariacie placówki W przypadku kandydatów pełnoletnich – zapisują się oni osobiście.

 2. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież ucząca się i studiująca odpowiednio na zajęcia :

 3. 1. Na zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym „Radosne Chwilki” przyjmowane są dzieci od 3 roku życia

 4. 2. Na zajęcia plastyczne w pracowni „Indygo” przyjmowane są dzieci od 5 roku życia

 5. 3. Na zajęcia Zespołu Artystycznego „Stonoga” przyjmowane są dzieci od 4 roku życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

 6. 4. Na zajęcia zespołu tańca współczesnego „Kontra” przyjmowane są dzieci od 10 roku życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

 7. 5. Na zajęcia tańca hip – hop „Dance Ma Sens” przyjmowane są dzieci od 4 roku życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

 8. 6. Na zajęcia indywidualnej nauki śpiewu przyjmowane są dzieci od 10 roku życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

 9. 7. Na zajęcia nauki gry na instrumentach przyjmowane są dzieci od 9 roku życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

 10. 8. Na zajęcia karate przyjmowane są dzieci od 4 roku życia

 11. 9. Na zajęcia Fitness przyjmowane są dzieci  od 12 roku życia, również dorośli

 12. 10. Na ćwiczenia rehabilitacyjne przyjmowane są dzieci od 12 roku życia, również dorośli

 13. 11. Na zajęcia informatyczne, klubu internetowego, doskonalenia języka angielskiego, logopedii i terapii pedagogicznej nie stosuje się ograniczeń wiekowych.

 14. 12. W zajęciach informatycznych i klubu internetowego dopuszcza się udział osób dorosłych

Podstawa prawna:

Statut Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi nadany uchwałą nr LXXV/1448/06 Rady Miejskiej w Łodzi dn. 27.09.2006 r., § 29, § 32 ust. 1 -13

 

2. KRYTERIA NABORU

1. Do placówki rekrutuje się dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież uczącą się i studiującą zamieszkałą na terenie Miasta Łodzi lub poza jego obrębem, jeżeli są uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest miasto Łódź

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kandydaci, którzy mieszkają poza terenem Miasta Łodzi przyjmowani będą na zajęcia wtedy, kiedy będą wolne miejsca według następujących dodatkowych kryteriów:

1) dziecko oraz jego rodzeństwo kontynuują edukację w placówce,

2) kandydat jest uczniem szkoły, której organem prowadzącym jest Miasto Łódź,

3) kandydat wykazuje szczególne zdolności i zainteresowania zajęciami

 

3. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. Postępowanie rekrutacyjne do placówki przeprowadza powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna zgodnie z Terminarzem Rekrutacji na bieżący rok szkolny.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, sporządzenie protokołu oraz listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia

- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia, przyjętych i nieprzyjętych.

3. Etapy rekrutacji na zajęcia w placówkach pracy pozaszkolnej:

- złożenie deklaracji o chęci kontynuacji uczestnictwa w zajęciach do 21.06. poprzedniego roku szkolnego

- rekrutacja podstawowa: złożenie wniosku o przyjęcie na zajęcia do 30.09. bieżącego roku szkolnego

- rekrutacji uzupełniająca: przez cały rok szkolny

4. Rodzice dzieci, które zostaną zapisane na zajęcia w bieżącym roku szkolnym mają obowiązek zgłoszenia się do sekretariatu placówki celem wypełnienia wniosku o przyjęcie na zajęcia.

5. Każdy nowo przyjęty w trakcie roku szkolnego uczestnik będzie miał obowiązek dostarczenia wypełnionego i podpisanego przez rodziców/opiekunów wniosku o przyjęcie na zajęcia najpóźniej po miesiącu uczestniczenia w zajęciach.

6. Dane osobowe kandydatów i uczestników gromadzone są w placówkach w celach postępowania rekrutacyjnego i objęte szczególnym postępowaniem wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego przechowywana jest nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z zajęć prowadzonych w placówce.

 

4. KRYTERIA REKRUTACJI

1.Przy rekrutacji do łódzkich placówek wychowania pozaszkolnego w bieżącym roku szkolnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

 1.  

Kandydat wykazuje zainteresowania i uzdolnienia kierunkowe

20 pkt.

 1.  

Rodzina kandydata jest uczestnikiem Programu Łódzka Karta Dużej Rodziny

15 pkt.

 1.  

Rodzice kandydata są płatnikami podatku dochodowego w Mieście Łódź

15 pkt.

 1.  

Kandydat był w ostatnich dwóch latach uczestnikiem zajęć stałych organizowanych w placówce pracy

10 pkt.

 1.  

Kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (kryterium dotyczy rodzin posiadających więcej niż 2 dzieci, a nie korzystających z Programu  „Łódzka Karta Dużej Rodziny )

5 pkt.

 1.  

Rodzeństwo kandydata jest lub było w ostatnich dwóch latach uczestnikami zajęć stałych organizowanych w placówkach pracy pozaszkolnej

5 pkt.

 1.  

Kandydat ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności , o ile rodzaj niepełnosprawności nie wyklucza udziału w danej formie zajęć

5 pkt.

 1.  

Jedno z rodziców kandydata ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności

5 pkt.

 1.  

Oboje rodzice kandydata mają orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności

5 pkt.

 1.  

Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej pomocą społeczną

5 pkt.

 

5. TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM

 

LP

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

TERMIN

1.

Wydawanie i przyjmowanie przez nauczycieli poszczególnych kół wypełnionych deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w danych zajęciach

do 21.06. poprzedniego roku szkolnego

2.

Podstawowa Rekrutacja kandydatów - wydawanie i przyjmowanie wypełnionych deklaracji dla nowych kandydatów na uczestników wybranych zajęć

do 30.09. bieżącego roku szkolnego

3.

Rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc spowodowanych rezygnacją

W ciągu bieżącego  roku szkolnego

4.

Wywieszenie list zakwalifikowanych, przyjętych
i nieprzyjętych na zajęcia w sekretariacie placówki

01.10. bieżącego roku szkolnego

 

6. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów, rodzic lub pełnoletni kandydat może wystąpić do dyrektora placówki o uzasadnienie odmowy przyjęcia na zajęcia.

2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust.1 sporządza się w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic/kandydat może wystąpić do dyrektora z odwołaniem od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni


Data wytworzenia: 2021-02-23 11:21 Autor: Redaktor BIP Data publikacji: 2021-02-23 11:21 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor BIP Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-08 Osoba modyfikująca: Tomasz Maryniak
Podmiot udostępniający informacje: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi Data stworzenia : 2021-03-08 16:37 Autor : Tomasz Maryniak Data publikacji : 2021-03-08 16:37 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Maryniak Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-08 16:45 Osoba modyfikująca : Tomasz Maryniak