Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ PROWADZĄCEJ PPK w CZP3 - WYNIKI POSTĘPOWANIA

Protokół

na podstawie Art. 7 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Dz.U.2018 poz.2215

Dnia 21.09 2021 roku została powołana komisja w celu oceny proponowanych warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności instytucji finansowych w zarządzaniu aktywami oraz doświadczenia instytucji finansowych. W skład komisji zostali powołani:

 1. Ewa Chłód- przewodnicząca, nauczyciel, przedstawiciel związków zawodowych (ZNP),

 2. Marek Bogołembski- członek, pracownik AiO, przedstawiciel związków zawodowych (Solidarność),

 3. Anna Rosłaniec- członek, nauczyciel,

 4. Joanna Krzeszewska-członek, pracownik AiO,

 5. Vanessa Rogowska-członek, nauczyciel,

 6. Sylwia Krajewska-członek, pracownik AiO

Dnia 9.03.2021 roku komisja w powyższym składzie ponownie spotkała się aby rozpatrzyć oferty proponujące najlepsze warunki zarządzania środkami w PPK. Na podstawie ofert przesłanych na skrzynkę odbiorczą PPK@czp3.elodz.edu.pl ustalono:

OFERTY

Nazwa

Data wpłynięcia

Nr oferty

uwagi

SKARBIEC TFI

5.02

2.03

NR 1

 

SANTANDER

19.02

NR 2

OFERTA NIECZYTELNA

BPS TFI S.A.

22.02

2.03

NR 3

NR 4

 

POCZTYLION-ARKA PTE S.A.

24.02

NR 5

 

PZU S.A.

25.02

NR 6

 

Pekao TFI

2.03

NR 7

 

PFR TFI S.A.

2.03

NR 8

 

ALIANZ TFI S.A.

3.03

NR 9

 

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.

4.03

NR 10

 

 

Na podstawie rozpatrzenia i rozliczenia procentowego zanotowano:

OFERTY

Nazwa

OZ

OW

E1

PB

RAZEM

SANTANDER

5,85

2,44

12,47

5

25,78

BPS TFI S.A.

BPS TFI S.A.

6,07

5,68

3,04

2,44

14,60

14,60

5

5

28,71

27,72

POCZTYLION-ARKA PTE S.A.

5,03

2,44

6,61

4

18,08

PZU S.A.

5,33

4,87

19,86

5

35,06

Pekao TFI

15

5

15.87

5

40,87

PFR TFI S.A.

5,68

2,71

21,51

5

34,09

ALIANZ TFI S.A.

6,07

2,51

12,49

5

26,08

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.

4,40

2,44

2,57

5

14,41

SKARBIEC

4,40

2,44

25

2

33,84

W wyniku nagromadzonych informacji oraz burzliwych obradach komisja w składzie:

 1. Ewa Chłód- przewodnicząca……………………………………………………………

 2. Marek Bogołembski- członek…………………………………………………………..

 3. Anna Rosłaniec- członek …………………………………………………………………

 4. Joanna Krzeszewska-członek……………………………………………………………

 5. Vanessa Rogowska-członek……………………………………………………………..

 6. Sylwia Krajewska-członek………………………………………………………………..

Postanowiła zarekomendować do dyrektora Centrum Zajęć Nr 3 ofertę Pekao TFI z największą liczbą procentową 40,87.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-03-11 16:11 Autor: Tomasz Maryniak Data publikacji: 2021-03-11 16:11 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Maryniak Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-23 Osoba modyfikująca: Tomasz Maryniak

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 3 W ŁODZI

Opis warunków zamówienia
 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3, ul. Olimpijska 9, 94-043 Łódź

 1. Tryb udzielania zamówienia

1. Nie stosuje się przepisów ustawy PZP

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z

3. zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

5. Kody CPV: 66131100-8 – Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

 1. Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

 1. będzie wykonywał obowiązki wynikające z ustawy o PPK zgodnie z jej przepisami,

 2. opracuje wstępny harmonogram wdrożenia,

 3. nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie zgodnie z art. 49 ustawy o PPK oraz kosztów wymienionych w art. 50 ustawy o PPK.

 4. zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK,

 5. zapewni niezbędne, bezpłatne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego, posiadanego przez zamawiającego, celem eksportu danych do systemu wykonawcy,

 6. zapewni: zapewni bezpłatny serwis informacyjny dla pracownika oraz bezpłatną infolinię PPK,

 7. bezpłatnie przeprowadzi co najmniej 2 spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w elektronicznej dla pracowników w języku polskim w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK,

 8. bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego (co najmniej 2),

 9. bezpłatnie przeprowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie oraz w ilości ustalonej z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK,

 10. przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,

 11. zapewni ochronę danych osobowych pracowników,

 12. w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju oraz stosownie do zaleceń wydanych w tym zakresie szkolenia i spotkania będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego albo on-line. Materiały informacyjne dostarczane przez wykonawcę stosownie do powyższego będą miały wyłącznie formę elektroniczną.

 13. Zamawiający, według stanu na dzień 31 stycznia 2021 r. zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK zatrudnia 23 pracowników o następującej strukturze wiekowej:

Urodzony w latach

Liczba osób

-1964

11

1965-1975

8

1976-1986

8

1987-1997

0

1998-

0

Razem

27

 

 1. Termin wykonania zamówienia

 2. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi najpóźniej w dniu 26.03.2021 r.

 3. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nastąpi zgodnie z ustawą z dnia
  4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

 4. Umowy zostaną zawarte na czas określony (48 miesięcy), zgodny z ustawą z dnia
  4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).

 5. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 6. posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

 7. posiadają doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób

 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 9. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się zgodnie
  z wyborem zamawiającego i tak:

 1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188.),

 2. za pośrednictwem posłańca (pisemnie),

 3. za pośrednictwem e-maila, : ppk@czp3.elodz.edu.pl

 4. osobiście (pisemnie).

 1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących: przeprowadzanej procedury jest dyrektor Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 - numer telefonu 42 687-04-85 , adres e-mail kontakt@czp3.elodz.edu.pl z którą można się kontaktować w dni robocze w godzinach 10.00- 16.00

 2. Termin związania z ofertą

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca zostaje związany ofertą przez 30 dni.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

 2. Oferta winna zawierać:

 3. Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem – załącznik nr 1

 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 5. Wzory umów na zarządzanie i prowadzenie PPK. Zaproponowane wzory mogą podlegać negocjacjom i wymagają akceptacji Zamawiającego.

 1. Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim.

 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Treść oferty musi odpowiadać treści opisu warunków zamówienia.

 4. Załączniki do wypełnienia powinny być wypełnione ściśle wg warunków
  i postanowień- zawartych w opisie bez dokonywania w nich zmian.

 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem: „Oferta na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 ”. Na kopercie należy podać nazwę (firmę) i adres składającego ofertę.

 6. Wszystkie strony oferty (w tym strony wszystkich załączników) powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca poprawiał dokonane przez siebie błędne zapisy muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

 7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane, a oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

 8. Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

 9. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona.

 10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 11. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 13. Oświadczenia lub dokumenty załączone do oferty winny mieć postać oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć siedzibie Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi lub przesłać na wskazany adres mailowy ppk@czp3.elodz.edu.pl do dnia 3.03.2021 r.

 

 1. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

 

Lp.

Kryterium oceny

Maksymalna liczba punktów
w kryterium

1.

Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)

(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)

średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %)

Oferta z najniższą OZ otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 15.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

OZ oferty (wartość punktowa)  = (OZ minimalna oferowana/OZ badanej oferty) x 15 pkt

 

Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OZ podaną w pkt 6 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).

15

2.

Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW)

(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)

średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%)

Oferta z najniższą OW otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 5

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

OW oferty (wartość punktowa)  = (OW minimalna oferowana/OW badanej oferty) x 5 pkt

Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę OW podaną w pkt 7 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).

5

3.

Efektywność w zarządzaniu (E1)

stopa zwrotu 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 28 stycznia 2021 r. na stronie https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania dla PPK
z datą docelową 2040

Oferta z najwyższą E otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 25

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

E1 oferty (wartość punktowa)  = (E1 badanej oferty/E1 maksymalna oferowana) x 25 pkt

Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę E podaną w pkt 8 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).

25

4.

Benefity dla pracowników (BP)

np. zniżki na produkty bankowe, zniżki na usługi bankowe, zniżki na produkty ubezpieczeniowe, bezpłatne ubezpieczenia, vouchery, badania zdrowotne

(Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem w formularzu cenowym).

za każdy benefit 1 punkt (max 5 pkt).

Do oceny niniejszego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę BP podaną w pkt 9 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania).

5

 

 1. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach 1-4
  i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów: = OZ+OW+E1+BP

 2. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 50.

 3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc
  po przecinku.

 4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie
  lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę z najwyższą stopą zwrotu 1m z datą docelową 2040. Jeżeli złożono dwie lub więcej ofert z taką samą najwyższą stopą zwrotu 1m z datą docelową 2040 Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

12. Postanowienia końcowe

 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty
  z opisem nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 3. Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą spełniały wymagań określonych
  w Ogłoszeniu o zamówieniu.

 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym opisie i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert (uzyskała największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów).

 5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania oraz udostępni na swojej stronie internetowej ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

 8. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

 1. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania,

 2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

 3. złożył ofertę po terminie składania ofert.

 1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zatwierdził: Dyrektor CZP3 – Tomasz Maryniak

 

 

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Formularz Oferty

 1. Wykonawca:

Nazwa firmy

                                                                                                                                                                      

 

Adres

 

NIP, REGON

 

Nr telefonu

 

E-mail

 

Osoba do kontaktu

 

 

 1. Zamawiający: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3

 

 1. Przedmiot zamówienia: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3

 

 1. Termin wykonania zamówienia: Zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpi najpóźniej w dniu 26.03.2021 r.

 

 1. Wykonawca oświadcza, że:

 1. posiada wpis do ewidencji ppk prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html,

 2. posiada doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej 2 pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub co najmniej 2 pracowniczych planów kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 100 osób.

 

 1. Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) ……………… % (podać
  w procentach z uwzględnieniem pkt 11, pkt 1 tabeli).

 

 1. Oferowana zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) ………………% (podać
  w procentach z uwzględnieniem pkt 11, pkt 2 tabeli).

 

 1. Efektywność w zarządzaniu (E1) ………..% (podać w procentach z uwzględnieniem pkt 11, pkt 3 tabeli).

 

 1. Benefity dla pracowników (BP) (z uwzględnieniem pkt 11, pkt 4 tabeli) przedkładam w formie dodatkowego opisu.

 

 • ………………………..

 • …………………………

 

 1. Składający ofertę oświadcza, że:

 1. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

 2. W przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

 3. Akceptuje termin związania ofertą, który upłynie po dniu 26 marca 2021 roku.

 4. Przedstawione ceny ofertowe zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 5. Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 6. Posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 1. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 – ul Olimpijska 9 , 94-043 Łódź, telefon: 42 687-04-85

 

 1. Oświadczenie wykonawcy

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

 

*niepotrzebne skreślić

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

13. Klauzula informacyjna do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi, zwane dalej Zamawiającym, z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 9 w Łodzi. Osobą reprezentującą Zamawiającego jest Dyrektor Tomasz Maryniak.

 2. Zamawiający powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem tel. 502740777 lub e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 214 000 Euro, tj. Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.).

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem w celu zawarcia umowy oraz uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 7. Posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

*Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy*

**Wyjaśnienie:

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Oferta (w tym załączniki do oferty) została złożona na ................ podpisanych stronach.

 

 1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

 

17.1. ..................................................................

17.2. ...................................................................

17.3. ..................................................................

17.4. ..................................................................

17.5. ..................................................................

17.6. ..................................................................

17.7. ..................................................................

 

 

........................................

miejscowość i data

 

.................................................

podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-02-23 22:30 Autor: Tomasz Maryniak Data publikacji: 2021-02-23 22:30 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Maryniak Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-13 Osoba modyfikująca: Tomasz Maryniak
Podmiot udostępniający informacje: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi Data stworzenia : 2021-02-23 10:57 Autor : Tomasz Maryniak Data publikacji : 2021-02-23 10:57 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-15 09:21 Osoba modyfikująca : Tomasz Maryniak