Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi

Regulamin rekrutacji uczestników półkolonii zimowych 16 - 27.01.2023 w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3

 1. Nabór prowadzony jest od dnia 3.01.2023 od godz. 10:00 w sposób ciągły, do wyczerpania miejsc. Zapisy będą prowadzone telefonicznie pod nr: 42 687 04 85

 2. Prawo uczestnictwa w zajęciach mają dzieci z klas I - VI, zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi, bez względu na miejsce nauki, posiadające ważną legitymację szkolną.

 3. Uczestnika półkolonii zgłasza osobiście rodzic, dziadek, babcia, opiekun prawny lub osoba pisemnie przez nich upoważniona.

 4. Jedna osoba może zapisać jako uczestnika półkolonii jedno dziecko lub rodzeństwo.

 5. Uczestnik może skorzystać z półkolonii w następujących terminach określonych w tytule.

 6. Zapisujący otrzymują kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii, którą należy wypełnić i dostarczyć do placówki we wskazanym terminie.

 7. Lista rezerwowa jest tworzona według kolejności zgłoszeń.

 8. Odpłatność za uczestnictwo w półkoloniach wynosi 20 zł. za jeden dzień (zgodnie z decyzją UMŁ).

 9. Odpłatność należy wnieść przelewem na podane konto placówki w podanym terminie. W tytule należy umieścić imię i nazwisko uczestnika, bądź uczestników półkolonii oraz formułę: „Opłata za półkolonie w CZP3” oraz podać termin, w jakim dziecko będzie korzystało z półkolonii.

 10. Jeżeli z powodu wypadków losowych zaistniałych przed rozpoczęciem półkolonii, dziecko nie może wziąć w nich udziału, placówka zwraca uiszczoną opłatę pod warunkiem niezwłocznego poinformowania o zaistniałych okolicznościach.

 11. W wypadku nieobecności uczestnika nie spowodowanej wypadkiem losowym, placówka nie zwraca poniesionych kosztów.


Data wytworzenia: 2022-06-02 Autor: Tomasz Maryniak Data publikacji: 2022-06-02 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Maryniak Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-27 Osoba modyfikująca: Tomasz Maryniak
Podmiot udostępniający informacje: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi Data stworzenia : 2021-06-11 13:46 Autor : Tomasz Maryniak Data publikacji : 2021-06-11 13:46 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Maryniak Data ostatniej modyfikacji : 2022-12-27 15:09 Osoba modyfikująca : Tomasz Maryniak